Integritetspolicy

Senast uppdaterade 2018-05-24

Personlig integritet och säkerhet är av högsta prioritet för Mobajl AB. Den 25 maj 2018 träder EU:s Dataskyddsförordning 2016/679 (GDPR) i kraft. Nedan förklaras hur Mobajl AB skyddar din integritet och hur Mobajl AB samlar in och använder personuppgifter från sina Medlemmar.

OMFATTNING

MrDeal (”Tjänsten”) drivs av Mobajl AB (”Mobajl”), organisationsnummer 556660-5548, Kungsportsavenyen 33, 411 36 Göteborg. MrDeal.com och varumärket MrDeal ägs av Mobajl.

De definitioner som finns specificerade i Mobajls Medlemsvillkor ska också gälla för denna Integritetspolicy.

VILKEN INFORMATION LAGRAS OCH VARFÖR?

Mobajl är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som samlas in genom Tjänsten. Mobajl lagrar och använder information som är nödvändig för att tillhandahålla eller förbättra Tjänsten som erbjuds på MrDeal.com och andra tillhörande domäner. Denna information inkluderar IP-adresser, klick på olika länkar, kontaktinformation, SMS-historik (bl.a. loggar, texter, mottagare).

Mobajl lagrar också teknisk information om antalet medlemmar, webbläsare, operativsystem, ISP, etc. Denna information används för att utveckla och förbättra MrDeal och analysera användningen av Tjänsten. Mobajl lagrar även information för att förebygga och missbruk av koncernens tjänster.

Under avsnittet ”Behandling av Personuppgifter” nedan återfinns mer information om Mobajls behandling och hantering av personuppgifter.

TREDJE PART

Mobajl använder flera externa tjänsteleverantörer för att göra det möjligt att leverera Tjänsten till Medlemmen. Dessa företag kan i vissa fall också samla in och lagra information. För mer information om dessa tjänsteleverantörers sekretesspolicy, vänligen besök respektive leverantörs webbsida. Mobajl använder t.ex. Google Analytics för att samla in allmän besöksstatistik och inloggning via Facebook Connect.

Mobajl delar dina personuppgifter med följande parter:

 • Koncernen:
  • För att kunna erbjuda Medlemmen andra relevanta erbjudanden från Koncernen samt för statistik, profilering, segmentering och registervård för att erbjuda bästa möjliga medlemsupplevelse.
 • Mobajl samarbetspartners:
  • För att kunna erbjuda registervård och marknadsföringsutskick.
 • Personuppgiftsbiträden:
  • För att förbättra Mobajls tjänster. Här följer exempel på personuppgiftsbiträden gällande kundservice, e-postutskick, SMS-utskick, inloggningsfunktioner och servrar: Zendesk, Mailchimp, Campaign Monitor, LINK Mobility, Google, Facebook, Microsoft.
 • Myndigheter:
  • Personuppgifter inklusive eventuellt personnummer lämnas ut till myndighet endast om så krävs med stöd av lag eller myndighetsbeslut.

ANVÄNDNING AV COOKIES

Cookies används för att tillhandahålla Tjänsten. Detta är en förutsättning för att kunna spåra medlemmarnas köp. Cookies lagrar information om hur användarna klickar. Tredje part använder också cookies för att registrera klick och spårning av försäljning. Se vår Cookie Policy för ytterligare information.

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vid användning av Tjänsten och Mobajl andra tjänster (bland annat Limbino) samtycker Medlemmen till att Medlemmens personuppgifter, inklusive e-postadress, mobiltelefonnummer för samtal och sms-meddelanden och eventuella andra digitala adresser, får lagras och användas inom Koncernen för digitala tjänster, marknadsföring, samt för statistik- och analysändamål.

Mobajl håller ett register över koncernens medlemmar som har registrerat sig hos någon av Mobajls tjänster. Registret innehåller personuppgifter som namn, personnummer, postadress, telefonnummer, e-postadresser, profilering, samt uppgifter baserade på användning av tjänsterna.

Uppgifter som Medlemmen direkt eller indirekt lämnar genom att använda Mobajls tjänster och erbjudanden kan tillsammans med övriga kunduppgifter användas inom Mobajl för marknadsföringsändamål och för att anpassa innehåll, tjänster och annonsering till Medlemmen, samt för utveckling av nya tjänster. Information om Medlemmens användning av digitala tjänster inhämtas med hjälp av bland annat cookies.

Uppgifterna används av Mobajl för information samt marknadsföring och som underlag för statistik och produktutveckling. Uppgifterna kan ligga till grund för att Mobajl, och i förekommande fall våra samarbetspartners, ska kunna anpassa innehåll, annonser och erbjudanden.

Mobajls Medlemmar samtycker till att marknadsföring kan ske via post, telefon, e-post och sms samt andra digitala kanaler. Marknadsföring via e-post och sms regleras i marknadsföringslagen.

Personuppgifter kan lämnas ut till Mobajls samarbetspartners. Personuppgifter inklusive eventuellt personnummer lämnas ut till myndighet endast om så krävs med stöd av lag eller myndighetsbeslut.

Medlemmen samtycker även till att Mobajl får lämna ut Medlemmens personuppgifter i syfte att upprätthålla en god registervård hos samarbetspartners till Mobajl. Detta förutsätter att mottagande part har rätt att ta emot dessa uppgifter och att samtycke till denna behandling har erhållits av mottagande part. Mobajl samarbetar endast med seriösa partners och värnar om att Medlemmens personuppgifter hanteras korrekt. Syftet med detta är att vidta alla rimliga åtgärder för att säkerställa att felaktiga personuppgifter raderas eller rättas utan dröjsmål både hos Mobajl och dess samarbetspartners.

Personuppgifter sparas under den tid Medlemmen har ett pågående medlemskap, eller så länge som Medlemmen samtyckt till. Samtycket är giltigt till dess Medlemmen själv säger upp det, och upphör inte om tjänsten inte nyttjas. Samtycket är inte beroende av eventuell användning av Tjänsten. Medlemmen har rätt att när som helst återkalla sitt samtycke, begära rättelse eller radering av eventuellt felaktiga uppgifter. Dessutom kan Medlemmen kostnadsfritt en gång om året begära ut ett registerutdrag från Mobajl. Medlemmarna har också rätt att spärra sina uppgifter mot marknadsföring. Detta kan göras varje gång Medlemmen mottar marknadsföring från MrDeal eller från övriga tjänster inom koncernen.

Här sammanfattas hur Mobajl hanterar personuppgifter för de ändamål som anges i medlemsvillkoren och integritetspolicyn och med stöd av den lagliga grund som anges nedan:


Information om medlemmen:Ändamål för användningen av Medlemmens uppgifter:Laglig grund för detta ändamål är:
A.Namn, postadress, personnummer, telefonnummer, e-postadresser m.mFör att kunna administrera medlemskapet.Det användaravtal som Mobajl har ingått med Medlemmen (dvs. Mobajls åtaganden på MrDeal.com) utgör den lagliga grunden för att hantera Medlemmars personuppgifter. Behandlingen är nödvändig för att Mobajl ska kunna uppfylla avtalsrättsliga förpliktelser gentemot Medlemmarna, exempelvis skapa och administrera användarkonton, ta del av erbjudanden, rabattkoder och administrera SMS-utskick.
B.E-post, klickhistorik, köphistorik.För att kunna administrera anpassade erbjudanden.Det användaravtal som Mobajl har ingått med Medlemmen (dvs. Mobajls åtaganden på MrDeal.com) utgör den lagliga grunden för att hantera klick- och köphistorik. Behandlingen är nödvändig för att MrDeal ska kunna uppfylla avtalsrättsliga förpliktelser gentemot Medlemmarna, exempelvis skapa erbjudanden anpassade till Medlemmen.
C.Telefonnummer, E-post, fullständigt namn, postadress, köp- och användarhistorik.För att kunna hantera kundserviceärenden.Det är Mobajls berättigade intresse som är den lagliga grunden och behandlingen är nödvändig för att kunna hjälpa Medlemmarna vid frågor om Tjänsten eller ärenden relaterade till butiker och kan även innefatta uppföljande frågor och enkäter om hur Medlemmen tycker att Tjänsten har fungerat. Om frågan rör en reklamation kommer Mobajl att behandla uppgifterna för att kunna uppfylla Mobajls skyldigheter enligt användaravtalet.
D.E-post, telefonnummer, postadress, sociala medier-konto, köp- och användarhistorik, samt annan standardmässig teknisk information.För att kunna skicka information om Tjänsten (såsom om erbjudanden, funktioner och rabattkoder), generell marknadsföring (såsom utskick av nyhetsbrev via e-post, SMS) och personlig direktmarknadsföring.Det användaravtal som har ingåtts med Medlemmen är den lagliga grunden för behandling av personuppgifterna i syfte att skicka information om Tjänsten. Behandlingen är nödvändig för att Mobajl ska kunna uppfylla de avtalsrättsliga förpliktelserna gentemot Medlemmen, exempelvis ge information om erbjudanden och nya funktioner kopplade till Tjänsten. Den lagliga grunden för marknadsföringsutskick är Mobajl berättigande intresse av att kunna erbjuda produkter eller tjänster som Medlemmen kan vara intresserad av, såsom veckans kampanjer och andra erbjudanden.
E.Namn, postadress, personnummer, telefonnummer, e-postadresser m.mFör att kunna erbjuda Koncernen och samarbetspartners registervård.Det är Mobajls, Koncernens och samarbetspartnernas berättigade intresse som är den lagliga grunden och behandlingen är nödvändig för att upprätthålla en god registervård där det bland annat ingår att ha korrekta uppgifter.
F.E-post, samt i vissa fall telefonnummer, postadress, sociala medier-konto.För att kunna genomföra Medlemmars deltagande i tävlingar och event.Den lagliga grunden är Mobajl berättigade intresse av att Mobajl ska ha möjlighet att administrera eller följa upp tävlingar och events, exempelvis bekräftelse på anmälningar eller frågor eller information om vinnare.
G.E-post och annan information som medlemmen har angett, köp- och användarhistorik, samt standardmässig teknisk information.För att kunna göra uppdateringar och förbättringar av MrDeal.com, samt säkerställa den tekniska funktionaliteten i datasystemen.Den lagliga grunden är Mobajls berättigade intresse av att kunna göra uppdateringar av den teknik som gör det möjligt för Medlemmar att kunna besöka och använda webbplatsen eller applikationen, eller för att kunna förstå hur Medlemmarna upplever Tjänsten och därigenom förbättra och utveckla den.
H.E-post och annan information som Medlemmen har angett, köp- och användarhistorik, standardmässig teknisk information samt loggar för SMS-utskick.För att kunna förhindra missbruk av Tjänsten.Det är Mobajls berättigade intresse att tillhandahålla en säker Tjänst som kan förhindra försök till obehörig åtkomst eller olovlig användning av Tjänsten.
I.E-post, samt i vissa fall telefonnummer, postadress, och sociala medier-konto.För att kunna avregistrera de Medlemmar som meddelar att de inte vill ha marknadsföring från Mobajl.Berättigat intresse att på Medlems begäran, upphöra med marknadsföringsutskick.
J.E-post och annan information som Medlemmen har angett, köp- och användarhistorik, samt standardmässig teknisk information.För att kunna fullgöra de skyldigheter enligt lag såsom avseende produktsäkerhet, myndighetsbeslut, bokföringskrav eller enligt skatterättsliga lagar.Den lagliga grunden är att kunna fullgöra de rättsliga förpliktelserna enligt lag eller föreskrifter.

DATALAGRING

Mobajl strävar alltid efter att Medlemmens personuppgifter ska behandlas inom EU/EES. Alla Mobajls egna IT-system finns inom EU/EES. Vid systemmässig support och underhåll kan Mobajl dock vara tvungna att överföra informationen till ett land utanför EU/EES, exempelvis om Mobajl delar Medlemmens personuppgifter med ett personuppgiftsbiträde som, antingen själv eller genom en underleverantör, är etablerad eller lagrar information i ett land utanför EU/EES. Biträdet får i dessa fall endast ta del av den information som är relevant för ändamålet. I de fall personuppgifter behandlas utanför EU/EES garanteras skyddsnivån antingen genom ett beslut från EU-kommissionen om att landet ifråga säkerställer en tillräcklig skyddsnivå eller genom användandet av s.k. lämpliga skyddsåtgärder. Exempel på lämpliga skyddsåtgärder är godkänd uppförandekod i mottagarlandet, standardavtalsklausuler, bindande företagsinterna regler eller genom Privacy Shield.

FRÅGOR OCH RADERING

Om du inte är nöjd med vår hantering av dina personuppgifter så ber vi dig kontakta oss så kommer vi göra vårt yttersta för att hjälpa dig. För det fall du ändå inte är nöjd har du rätt att inge ett klagomål till gällande tillsynsmyndighet.

För frågor om Mobajls Integritetspolicy eller radering av medlemskonto, vänligen kontakta Mobajls kundservice på kundservice@mobajl.com.